Det här har vi gjort

Lundströms Fastigheter har sedan mer än tio år tillbaka en uttalad målsättning att bidra till ett hållbart samhälle genom att långsiktigt och aktivt sätta miljöfrågorna i fokus. När vi 2003 miljö- och kvalitetscertifierades enligt FR 2000 var vi den första hyresvärden i Boden som tog ett krafttag för att minska den negativa miljöpåverkan som vår fastighetsverksamhet ger upphov till.

Några exempel på vad vi åstadkommit fram till idag:

Källsorterar 14 fraktioner i alla våra fastigheter.
Bytt ut våra gamla motorvärmaruttag till tids- och temperaturstyrda.
Bytt ut tolv av femton fjärrvärmeundercentraler och tillhörande reglerutrustning.
Bytt ut sju av femton cirkulationspumpar till elektriska tryckstyrda pumpar.
Genom att kontinuerligt förbättra standard i våra fastigheter har vi minskat vattenförbrukningen i vårt fastighetsbestånd.
Installerat sex nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Totalt tio av elva aggregat har nu återvinning av frånluften.
Justerat fastigheternas värmesystem i samband med ROT-renoveringar.
Minskat elförbrukningen med 14 % från 2010 till 2014.
Byter kontinuerligt ut äldre ljuskällor i gemensamma utrymmen till LED-lampor.
Ersätter kontinuerligt äldre maskiner med mer energieffektiva.
Utvärderar kontinuerligt våra leverantörer och deras miljöarbete.
Minskat mängden osorterat avfall med hjälp av våra hyresgäster.
Ökat medvetenheten bland hyresgäster om nyttan med källsortering.
Underlättar källsortering vid stamrenoveringar genom att installera fler kärl.
Gör kontinuerlig en översyn av miljöpåverkan vid inköp av kemikalier.
Informerat och uppmuntrat hyresgästerna att bidra till en hållbar utveckling.